Iechyd a Diogelwch

Mae sicrhau diogelwch a diogelwch ein teithwyr a'n gweithwyr, a helpu i adeiladu cymunedau lleol mwy diogel yn flaenoriaeth absoliwt i ni.

Rydym wedi buddsoddi yn y dechnoleg ddiogelwch ddiweddaraf ar gyfer ein cerbydau a'n gorsafoedd ac rydym yn sicrhau bod ein gweithwyr wedi'u hyfforddi'n llawn ar gyfer y sefyllfaoedd diogelwch y gallent ddod ar eu traws.

Credwn fod cymryd agwedd gydweithredol, lle rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid cymunedol megis yr heddlu, awdurdodau lleol ac ysgolion, yw'r ffordd fwyaf effeithiol o greu amgylchedd gwaith mwy diogel.

Deposiau Bws Diogel a Stations

Ein nod yw gwneud ein depo bysiau newydd yn amgylchedd croesawgar a diogel. Cydnabyddir safonau diogelwch drwy'r Cynllun Bws Diogel / Gorsafoedd Coets y gobeithiwn eu gweithredu ynghyd ag Awdurdod Trafnidiaeth Malta ac Awdurdodau Heddlu lleol.

Mae Coramount Coaches hefyd yn gwybod lle mae pob un o'i hyfforddwyr bob amser, trwy gyfrwng ystadegau munud y GPS i fyny at ddibenion logistaidd a diogelwch.

Mae'n ddyletswydd ar ein holl gwmnïau a'n partneriaid gweithredol i sicrhau bod yr holl brosesau a systemau gwaith wedi'u cynllunio i ystyried gofynion iechyd a diogelwch a'u rheoli'n gywir bob amser.

Bydd manylion llawn y sefydliad a'r trefniadau ar gyfer iechyd a diogelwch a sut y bydd y rhain i fod yn berthnasol ym mhob lleoliad gweithredol yn cael eu nodi ym mhob un o'n dogfennau polisi lleol, y mae'r Rheolwr Gyfarwyddwr yn gyfrifol amdanynt ym mhob cwmni gweithredol, boed o'n ei hun neu yr ydym yn isgontractio.

Bydd pob gweithiwr yn cael y fath wybodaeth, cyfarwyddyd a hyfforddiant fel sy'n angenrheidiol er mwyn galluogi gweithgareddau gwaith yn ddiogel.

Bydd cyfleusterau a threfniadau digonol yn cael eu cynnal er mwyn galluogi gweithwyr a'u cynrychiolwyr i godi pryderon ynghylch materion iechyd a diogelwch.

Rhaid i bob gweithiwr gydweithredu i alluogi Hyfforddwyr Paramount a'i chwmnïau gweithredu gydymffurfio â phob dyletswydd statudol. Er bod cael cefnogaeth absoliwt y cwmni gweithredol, mae gweithredu'r Polisi hwn yn llwyddiannus yn gofyn am ymrwymiad llwyr gan bob lefel o weithiwr.

Mae gan bob unigolyn rwymedigaeth gyfreithiol i gymryd gofal rhesymol am ei iechyd a'i ddiogelwch ei hun ac am ddiogelwch pobl eraill y gallai eu gweithredoedd neu eu hepgoriadau effeithio arnynt hefyd. Yn Coramount Coaches rydym hefyd yn annog ac yn disgwyl i bob gweithiwr weithio gyda'r Grŵp wrth gwrdd â'i amcanion a'i gyfraith ei hun.

Penodir pobl gymwys i'n cynorthwyo i gwrdd â'n dyletswyddau statudol, gan gynnwys, lle bo'n briodol, arbenigwyr o'r tu allan i'r sefydliad.

Bydd ein polisïau'n cael eu monitro'n rheolaidd ac mae'r cwmnïau gweithredu yn destun archwiliad annibynnol i sicrhau bod yr amcanion yn cael eu cyflawni.

Bydd adolygiadau blynyddol, o leiaf, ac os bydd angen, bydd polisïau o'r fath yn cael eu hadolygu pe bai newidiadau deddfwriaethol neu drefniadol yn digwydd.